• صفحات المجلة

  • پیروی از قوانین cope

    نشریه ی التیام در تمامی فرآیندهای ثبت و ارائه و انتشارات مقالات و هم چنین در فرآیند های داوری به قوانین committee on publication ethics,COPE پایبند است. 

    برای آشنایی با این قوانین می توانید فایل آن را از لینک زیر دانلود کنید.

    قوانین COPE