ا

 • ابراهیمی.روجا بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • احسانی پور.نوید بدشکلی های خمشی و زاویه ‏ای در گوساله ‏ها [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • احسانی پور.نوید تثبیت کننده های اسکلتی خارجی در دام کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • احسانی پور.نوید معاینه ارتوپدی اندام قدامی در دام کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • احمدی.صبا تشخیص آزمایشگاهی بیماری‏های کبد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • احمدی.صبا تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ادیب هاشمی.فرج اله شیوههای مختلف مدیریت زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • اسدیان. اسما معرفی رهیافت ساده و کم تهاجمی برای دسترسی به فضای اپیدورال در مدل حیوانی گربه [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اسفندیاری.نگین تجزیه و تحلیل آماری داده‌های مرتبط با پژوهش‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • اکبرین.حسام الدین بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اکبرین.حسام الدین مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در پیش‌بینی رخداد و تشخیص بیماری‌ها در دامپزشکی: چالش‌ها و تکنیک‌ها [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • اکبرین.حسام الدین ارزیابی آزمون‌های تشخیصی و غربالگری در دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • الماسی.پوریا مروری بر روش های کواپتاسیون خارجی در دام های کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • انوشا.علی مروری بر روش‌های تعیین تعداد نمونه، نمونه‌گیری آماری و گردآوری داده‌ها در پژوهش‌های دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • ایران منش.مریم مقایسه بین چهار روش استفاده از لیگاشور، التراسوند، خونبندی دو قطبی و لیگاتور در جراحی لاپاروسکوپی برداشت تخمدان در سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ایرانمنش.فتاح مروری بر عوامل خطر کولیک در اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ایرانمنش.فتاح مروری بر مدیریت کولیک ‏های خفیف [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ایرانمنش.فتاح اصول مایع درمان خوراکی و تزریقی در کولیک اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ایرجی. فاطمه مروری بر ساختار و مکانیسم‌های آسیب و ترمیم تاندون در حیوانات کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

آ

 • آذری.امید مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • آریازند.یزدان مقایسه بین چهار روش استفاده از لیگاشور، التراسوند، خونبندی دو قطبی و لیگاتور در جراحی لاپاروسکوپی برداشت تخمدان در سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • آقا محمدی.بهاره درمان پالپ زنده: روشی برای زنده نگه داشتن دندان [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • آقچه لو.محمدرضا تشخیص زود هنگام، عامل مهم موفقیت در درمان و کنترل لنگش در گاو [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]

ب

 • باشی‌زاده.مهدی مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در پیش‌بینی رخداد و تشخیص بیماری‌ها در دامپزشکی: چالش‌ها و تکنیک‌ها [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • باهنر.علیرضا چه زمانی سم چینی کنیم؟ مروری بر زمان بندی سم چینی در گله های شیری [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • باهنر.علیرضا مطالعه‌های تجربی (مداخله‌ای) در پژوهش‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • باهنر.علیرضا مطالعه‌های مشاهده‌ای در پژوهش‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • باهنر.علیرضا مسأله‌یابی و آینده‌پژوهی در برنامه‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • برقعی.فخرالدین مروری بر ساختار پوست [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • بزرگی. عاطفه جداسازی و تعیین مقاومت آنتی¬بیوتیکی سالمونلا و استافیلوکوکوس جدا شده از جیره غذایی سگ و گربه [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بلوکی.زهرا مطالعه‌های تجربی (مداخله‌ای) در پژوهش‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • بلوکی.زهرا مطالعه‌های مشاهده‌ای در پژوهش‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • بنگش.محمدیاسان مقایسه بین چهار روش استفاده از لیگاشور، التراسوند، خونبندی دو قطبی و لیگاتور در جراحی لاپاروسکوپی برداشت تخمدان در سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بنگش.محمدیاسان آخرین پیشرفت ها در جراحی های با حداقل تهاجم؛ مروری بر روش ها و تجهیزات نوین [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بنی فضل.ساناز مقایسه بین چهار روش استفاده از لیگاشور، التراسوند، خونبندی دو قطبی و لیگاتور در جراحی لاپاروسکوپی برداشت تخمدان در سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بهفر. مهدی تاندون، اختلالات تاندونی و سلول درمانی در تاندون [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بیغم صادق.امین دررفتگی کشکک در سگ ها [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • بیغم صادق.امین مروری بر بیماری های ارتوپدی سگ ها و گربه های جوان [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

پ

 • پایدار.امین مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • پدرام.میر سپهر مقایسه بین چهار روش استفاده از لیگاشور، التراسوند، خونبندی دو قطبی و لیگاتور در جراحی لاپاروسکوپی برداشت تخمدان در سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پدرام.میر سپهر القای پریتونیت عفونی با روش لیگاتور کردن سکوم و سوراخ کردن آن با الکتروکوتر به کمک لاپاروسکوپی در مدل حیوانی خرگوش [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پدرام.میر سپهر آخرین پیشرفت ها در جراحی های با حداقل تهاجم؛ مروری بر روش ها و تجهیزات نوین [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پورامین. آرین روش¬های تثبیت داخلی شکستگی¬های استخوان در دام¬های کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • پیش بین.سجاد قطع انگشت در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]

ت

 • تشکری. نیلوفر شیوع، عوامل ایجاد کننده، عوامل خطر، روش‌های پیشگیری و درمان سخت‌زایی در گاوهای شیری [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • تشکری. نیلوفر سخت‌زایی با منشاء مادری: عوامل و درمان [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • تشکری. نیلوفر سخت‌زایی با منشا جنینی 1. مانورهاي مامايي؛ سخت‌زایی ناشی از نحوه قرارگیری غیرطبیعی اندام‌ها و سر؛ سخت‌زایی ناشی از نقص در موقعیت جنین [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • تشكري.نيلوفر سخت‌زایی با منشا جنینی 2. سخت زايي ناشي از نقص در وضعيت جنین؛ آبستني دوقلو؛ عدم تناسب جنيني - مادري [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • توکلی.آذین دندانهای کشیده شده: دور ریختنی یا اتو گرافت فوری استخوانی؟ [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • توکلی.آذین درمان پالپ زنده: روشی برای زنده نگه داشتن دندان [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

ج

ح

 • حجازی. محمد بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حسن آبادی.مرتضی تشخیص آزمایشگاهی بیماری‏های کبد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حسن آبادی.مرتضی تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حسیبی.هادی مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حیاتی.فرزاد چشم اندازهای نوین در روشهای مدیریت و درمان زخمها [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حیاتی.فرزاد قطع انگشت در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حیدرپور.محمد غده تیروئید: بیماری‏ها و روش‏های تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حیدری.فاطمه مروری بر مدیریت کولیک ‏های خفیف [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حیدری.فاطمه اصول مایع درمان خوراکی و تزریقی در کولیک اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

خ

 • خاکی.فریبا مقایسه بین چهار روش استفاده از لیگاشور، التراسوند، خونبندی دو قطبی و لیگاتور در جراحی لاپاروسکوپی برداشت تخمدان در سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خوش نگاه. جواد درمان های نوین درماتیت آتوپیک سگ‎ها [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • خوشوقتی.رضا مروری بر ساختار پوست [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

د

 • دانش.ملیکا شیوههای مختلف مدیریت زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • دانشمند.مهسا مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در پیش‌بینی رخداد و تشخیص بیماری‌ها در دامپزشکی: چالش‌ها و تکنیک‌ها [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • داودی.فرشید التهاب و کمانی شدن (BOWED TENDON) تاندون خم کننده سطحی انگشت (SDF) [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • داوودی.فرشید لیگامان های اندام حرکتی اسب، آسیب ها و درمان آن [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • داوودی.فرشید نگاهی تازه به آخرین روش های درمانی ترمیمی و مکمل در آسیب های اندام حرکتی اسب های ورزشی: با تاکید بر ضایعات بافت نرم [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دهقان.محمدمهدی معرفی رهیافت ساده و کم تهاجمی برای دسترسی به فضای اپیدورال در مدل حیوانی گربه [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • دهقانی ناژوانی.سیف الله روش¬های تثبیت داخلی شکستگی¬های استخوان در دام¬های کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

ر

 • رحیم دوست مژدهی. نگین جراحی سزارین در گاو [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رستمی.احسان ابزارها و بکارگیری آن در سم چینی گاو [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رضایی.جلال بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رضایی.ساره روشهای تعیین سن در نشخوارکنندگان و شترسانان با استفاده از الگوهای دندانی [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • رضوان.سید مسعود روش‏های مختلف پاک‏سازی در زخم‏های باز [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رعایت جهرمی.علیرضا مقدمه ای بر طب دندان در اسب؛ ضرورت جدی توجه بیشتر [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ریاحی.محمد آشفتگی‏¬های متابولیک زمینه ساز لنگش در گاوهای شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • رئیسی. عباس مروری بر مشکلات تاندون و لیگامنت در پرندگان [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رئیسی.عباس مدیریت زخم در اندامهای حرکتی اسب [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

ز

 • زعیمی.مهدیه یافته‏ های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • زعیمی.مهدیه بیومارکرهای تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • زعیمی.مهدیه تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • زکیان. امیر نگاهی تازه به آخرین روش های درمانی ترمیمی و مکمل در آسیب های اندام حرکتی اسب های ورزشی: با تاکید بر ضایعات بافت نرم [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • زکیان.امیر مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زکیان.امیر روشهای تعیین سن در نشخوارکنندگان و شترسانان با استفاده از الگوهای دندانی [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زمانی راد.بهران پاتوفیزیولوژی ترمیم زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • زندیه.محمد آراد تجزیه و تحلیل آماری داده‌های مرتبط با پژوهش‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • زندیه.محمدآراد ارزیابی آزمون‌های تشخیصی و غربالگری در دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • زهتاب ور.امید مروری بر ساختار پوست [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • زهتاب ور.امید مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

س

 • ستوده‌نژاد.متین مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در پیش‌بینی رخداد و تشخیص بیماری‌ها در دامپزشکی: چالش‌ها و تکنیک‌ها [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • سجادیان جاغرق.انسیه آسایش گاو شیری، ضرورت اولیه حفظ سلامت (ایجاد کننده لنگش یا حاصل کنترل لنگش) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سخایی.احسان اله مروری بر مدیریت کولیک ‏های خفیف [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سخایی.احسان اله اصول مایع درمان خوراکی و تزریقی در کولیک اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سعادت جو.سمیرا مروری بر روش‌های تعیین تعداد نمونه، نمونه‌گیری آماری و گردآوری داده‌ها در پژوهش‌های دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • سعادتی.داریوش مروری بر روش‌های تعیین تعداد نمونه، نمونه‌گیری آماری و گردآوری داده‌ها در پژوهش‌های دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • سلیمی.آتنا معرفی رهیافت ساده و کم تهاجمی برای دسترسی به فضای اپیدورال در مدل حیوانی گربه [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سمیعی.نازنین دو پدیده تشکیل بافت پوششی و جمع شدگی در مدیریت زخم‌های باز [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سنگ تراش. ریحانه بکارگیری تخته‌های سم در گاوهای شیری، اصول وروش‌ها [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • سنگ تراش. ریحانه سم چینی ضرورتی برای گاوداری صنعتی [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • سنگتراش.ریحانه اپیدمیولوژی لنگش (اهمیت اقتصادی، شیوع و بروز) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سنگتراش.ریحانه آسایش گاو شیری، ضرورت اولیه حفظ سلامت (ایجاد کننده لنگش یا حاصل کنترل لنگش) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سوادکوهی.حمیدرضا مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

ش

 • شجاعیان.سید محمود مروری بر عوامل خطر کولیک در اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شریفی سلطانی.مهدی جداسازی و تعیین مقاومت آنتی¬بیوتیکی سالمونلا و استافیلوکوکوس جدا شده از جیره غذایی سگ و گربه [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شریفی.حمید ارزیابی آزمون‌های تشخیصی و غربالگری در دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • شریفی.حمید مسأله‌یابی و آینده‌پژوهی در برنامه‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • شهبازی.وحید دو پدیده تشکیل بافت پوششی و جمع شدگی در مدیریت زخم‌های باز [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شهرکی.محمد مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شیخ زاده.علیرضا دررفتگی کشکک در سگ ها [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شیخ زاده.علیرضا مقاله کوتاه: روند ترمیم ضایعات استخوانی و شکستگی به همراه روش‌ها و درمان مؤثر بر آن [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شیخیان.فاطمه ارزیابی آزمون‌های تشخیصی و غربالگری در دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]

ص

 • صادقی.محمد علی مراقبت موضعی از سم (به کارگیری حمام‌های سم) [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صادقی.محمد علی بیومکانیک گام و الگوهای رشد سم و وزن¬گیری در گاوهای شیری [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صادقی.محمد علی کالبد شناسی، بافت شناسی کاربردی اندام حرکتی و سم [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صادقی.محمد علی مدیریت جراحات کانال زایمانی در گاوهای شیری [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صادقی.محمد علی روش‏های بی¬حسی موضعی بخش انتهای اندام‏ها در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • صادقی.محمد علی جراحات لیگامانی مفصل استایفل در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • صفری نیکرو.خسرو مدیریت زخم در اندامهای حرکتی اسب [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • صفری نیکرو.خسرو مراقبت موضعی از سم (به کارگیری حمام‌های سم) [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صفری نیکرو.خسرو بیومکانیک گام و الگوهای رشد سم و وزن¬گیری در گاوهای شیری [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صفری نیکرو.خسرو جراحی سزارین در گاو [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صمیمی.امیر سعید مروری بر عوامل خطر کولیک در اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صوفی‌زاده.پرهام مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در پیش‌بینی رخداد و تشخیص بیماری‌ها در دامپزشکی: چالش‌ها و تکنیک‌ها [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • صیدی. نیلوفر جایگاه پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) در درمان استئوآرتریت سگ سانان [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]

ض

 • ضمیری.مهدی مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در پیش‌بینی رخداد و تشخیص بیماری‌ها در دامپزشکی: چالش‌ها و تکنیک‌ها [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]

ط

 • طباطبایی نایینی.ابوتراب مروری بر ساختار و مکانیسم‌های آسیب و ترمیم تاندون در حیوانات کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • طباطبایی نایینی.ابوتراب مروری بر روش های کواپتاسیون خارجی در دام های کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • طرقبه.حسام الدین مروری بر کولیک در اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • طرقبه.حسام الدین مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

ع

 • عابدی.نیلوفر یافته‏ های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عابدی.نیلوفر غده تیروئید: بیماری‏ها و روش‏های تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عاشق.حسین بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عباسی.محسن مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عبدی.محبوبه آخرین پیشرفت ها در جراحی های با حداقل تهاجم؛ مروری بر روش ها و تجهیزات نوین [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عزیزی محمودجیق. سعید التهاب و کمانی شدن (BOWED TENDON) تاندون خم کننده سطحی انگشت (SDF) [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عزیزی.دارا ترمیم و بازسازی تاندون با نانوذرات [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علومی.محمد مهدی مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • علی پور.فائزه مدیریت شکستگی دندان در دامهای کوچک [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • علی پور.فائزه مدیریت شکستگی ها در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • علیزاده قمصری. ساغر سخت‌زایی با منشا جنینی 2. سخت زايي ناشي از نقص در وضعيت جنین؛ آبستني دوقلو؛ عدم تناسب جنيني - مادري [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • عمارلو.فائزه تثبیت کننده های اسکلتی خارجی در دام کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عمارلو.فائزه معاینه ارتوپدی اندام قدامی در دام کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عیسوی.اریکا مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در پیش‌بینی رخداد و تشخیص بیماری‌ها در دامپزشکی: چالش‌ها و تکنیک‌ها [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]

غ

 • غلامی.حسین پاتوفیزیولوژی ترمیم زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

ف

 • فاطمی.هانیه مروری بر کولیک در اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فاطمی.هانیه مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فائزی. مرضیه تاثیر مواد معدنی بر سلامت سم [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فائزی. مرضیه سم چینی ضرورتی برای گاوداری صنعتی [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فائزی. مرضیه چه زمانی سم چینی کنیم؟ مروری بر زمان بندی سم چینی در گله های شیری [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فائزی. مرضیه مطالعه‌های تجربی (مداخله‌ای) در پژوهش‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • فائزی. مرضیه مطالعه‌های مشاهده‌ای در پژوهش‌ها و خدمات دامپزشکی [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • فائزی.مرضیه اپیدمیولوژی لنگش (اهمیت اقتصادی، شیوع و بروز) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فائزی.مرضیه بیومکانیک حرکت، درجه بندی حرکتی در گله‎ های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فرج لی عباسی.محمد مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فرجاه.محمد حسین تاندون، اختلالات تاندونی و سلول درمانی در تاندون [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • فرزاد مهاجری.سعید پاتوفیزیولوژی ترمیم زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • فرزاد مهاجری.سعید کاربرد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در مدیریت زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • فرزاد مهاجری.سعید چشم اندازهای نوین در روشهای مدیریت و درمان زخمها [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • فرزانه.نیما احیا و مراقبت از گوساله¬های نوزاد [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فرزانه.نیما شیوع، عوامل ایجاد کننده، عوامل خطر، روش‌های پیشگیری و درمان سخت‌زایی در گاوهای شیری [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فرزانه.نیما سخت‌زایی با منشاء مادری: عوامل و درمان [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فرزانه.نیما سخت‌زایی با منشا جنینی 1. مانورهاي مامايي؛ سخت‌زایی ناشی از نحوه قرارگیری غیرطبیعی اندام‌ها و سر؛ سخت‌زایی ناشی از نقص در موقعیت جنین [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فرزانه.نیما سخت‌زایی با منشا جنینی 2. سخت زايي ناشي از نقص در وضعيت جنین؛ آبستني دوقلو؛ عدم تناسب جنيني - مادري [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فرمند. مهشید معاینه ارتوپدی اندام خلفی در دام کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • فرهنگ نیا. ایمان غضروف و ترمیم غضروف در سگ ها و گربه ها [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • فکری.فردوس مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]

ق

 • قاری.مائده غده تیروئید: بیماری‏ها و روش‏های تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قاری.مائده بیومارکرهای تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قاسمی. سمانه کولیک، به ‏روزرسانی و پیشرفت‏ ها [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قاسمی. سمانه آرتروسکوپی در دام‏های کوچک [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قاسمی. سمانه جراحی سزارین در گاو [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • قاسمی. سمانه آرتریت عفونی در گاو و گوساله [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • قاسمی. سمانه روش‏های بی¬حسی موضعی بخش انتهای اندام‏ها در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • قاسمی. سمانه جراحات اکتسابی تاندون در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • قاسمی.نسیم نقش التهاب در مدیریت زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • قائمی فر.نسیم مدیریت شکستگی ها در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • قدرتی.ملیکا مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در پیش‌بینی رخداد و تشخیص بیماری‌ها در دامپزشکی: چالش‌ها و تکنیک‌ها [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • قریشی.سید سیاوش آسیب‌های رباط و مدیریت آن‌ در اندام خلفی سگ‌ها [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • قشقایی.عارف مروری بر بیماری های ارتوپدی سگ ها و گربه های جوان [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • قشقایی.علی آشفتگی‏¬های متابولیک زمینه ساز لنگش در گاوهای شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • قشقایی.علی جایگاه پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) در درمان استئوآرتریت سگ سانان [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قمصری.مهدی شیوههای مختلف مدیریت زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • قمصری.مهدی کاربرد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در مدیریت زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • قمصری.مهدی چشم اندازهای نوین در روشهای مدیریت و درمان زخمها [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

ک

 • کاتبیان. مهدیه القای پریتونیت عفونی با روش لیگاتور کردن سکوم و سوراخ کردن آن با الکتروکوتر به کمک لاپاروسکوپی در مدل حیوانی خرگوش [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کاتبیان. مهدیه آخرین پیشرفت ها در جراحی های با حداقل تهاجم؛ مروری بر روش ها و تجهیزات نوین [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کاتبیان. مهدیه بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کاوه.علیرضا مروری بر کولیک در اسب [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کاوه.علیرضا مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کهنسال.فاطمه بکارگیری تخته‌های سم در گاوهای شیری، اصول وروش‌ها [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]

گ

 • گوران.محمدمهدی آسیب‌های رباط و مدیریت آن‌ در اندام خلفی سگ‌ها [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]

ل

 • لامعی.آیدا مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در پیش‌بینی رخداد و تشخیص بیماری‌ها در دامپزشکی: چالش‌ها و تکنیک‌ها [ دوره10, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1402]

م

 • محمددوست.مجتبی ابزارها و بکارگیری آن در سم چینی گاو [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمددوست.مجتبی بکارگیری تخته‌های سم در گاوهای شیری، اصول وروش‌ها [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمدنیا.احمدرضا لنگش، خطری روز افزون در گله ‏های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • محمدنیا.احمدرضا عوامل خطر در بروز لنگش در گله های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • محمدنیا.احمدرضا ابزارها و بکارگیری آن در سم چینی گاو [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمدنیا.احمدرضا بکارگیری تخته‌های سم در گاوهای شیری، اصول وروش‌ها [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمدنیا.احمدرضا سم چینی کاربردی و اصلاحی گاو (اصول و روش ها) [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمدنیا.احمدرضا چه زمانی سم چینی کنیم؟ مروری بر زمان بندی سم چینی در گله های شیری [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمدنیا.احمدرضا مدیریت جراحات کانال زایمانی در گاوهای شیری [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمدی. رحیم لیگامان های اندام حرکتی اسب، آسیب ها و درمان آن [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدی. رحیم مروری بر شایعترین آسیب‌های غلاف تاندونی در اسب [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمودزادگان.فرناز بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مختارنظیف.شبناز بیومکانیک حرکت، درجه بندی حرکتی در گله‎ های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مختارنظیف.شبناز آسایش گاو شیری، ضرورت اولیه حفظ سلامت (ایجاد کننده لنگش یا حاصل کنترل لنگش) [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مرادپور.نیما روشهای تعیین سن در نشخوارکنندگان و شترسانان با استفاده از الگوهای دندانی [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مرجان مهر.حسین بررسی تاثیر انواع مختلف کانولا و همچنین اندازه ی اولیه ی برش, بر روی پوست و بافت های زیرین آن طی جراحی های لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مسعودی فرد.مجید معرفی رهیافت ساده و کم تهاجمی برای دسترسی به فضای اپیدورال در مدل حیوانی گربه [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مسعودی فرد.مجید القای پریتونیت عفونی با روش لیگاتور کردن سکوم و سوراخ کردن آن با الکتروکوتر به کمک لاپاروسکوپی در مدل حیوانی خرگوش [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مسلمی. حمیدرضا بدشکلی های خمشی و زاویه ‏ای در گوساله ‏ها [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مسلمی. حمیدرضا تثبیت کننده های اسکلتی خارجی در دام کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مسلمی. حمیدرضا معاینه ارتوپدی اندام خلفی در دام کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مسلمی. حمیدرضا معاینه ارتوپدی اندام قدامی در دام کوچک [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مظاهری خامنه. رامین آسیب‌های رباط و مدیریت آن‌ در اندام خلفی سگ‌ها [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مظفری.نیما التهاب و کمانی شدن (BOWED TENDON) تاندون خم کننده سطحی انگشت (SDF) [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مظفری.نیما مروری بر شایعترین آسیب‌های غلاف تاندونی در اسب [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • معصومی ورکی.معصومه تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مقدسی.نیکتا مروری بر مشکلات تاندون و لیگامنت در پرندگان [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ملازم.محمد مقایسه بین چهار روش استفاده از لیگاشور، التراسوند، خونبندی دو قطبی و لیگاتور در جراحی لاپاروسکوپی برداشت تخمدان در سگ [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • موسوی.سید موسی آرتریت عفونی در گاو و گوساله [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مهرانی.یگانه اثرات درمانی پروبیوتیکها در بیماری پریودنتال [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مهری.مهرداد تشخیص آزمایشگاهی بیماری‏های کبد در دام‏های کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مهری.مهرداد تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک [ دوره5, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1397]
 • میرحاج.محمد بیومکانیک گام و الگوهای رشد سم و وزن¬گیری در گاوهای شیری [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • میرحاج.محمد کالبد شناسی، بافت شناسی کاربردی اندام حرکتی و سم [ دوره8, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • میرزاده.البرز مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • میمندی پاریزی.عبدالحمید مقاله کوتاه: روند ترمیم ضایعات استخوانی و شکستگی به همراه روش‌ها و درمان مؤثر بر آن [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]

ن

 • نجاتی.امیر لنگش، خطری روز افزون در گله ‏های شیری [ دوره6, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نصیری.مهدی القای پریتونیت عفونی با روش لیگاتور کردن سکوم و سوراخ کردن آن با الکتروکوتر به کمک لاپاروسکوپی در مدل حیوانی خرگوش [ دوره8, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1400]
 • نوروزیان.حسن مروری بر مشکلات تاندون و لیگامنت در پرندگان [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نیکزاد.رضا مروری بر مدیریت کولیک ‏های خفیف [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نیکزاد.رضا مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [ دوره7, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

و

 • وجهی.علیرضا مروری بر ساختارهای فیزیولوژیک و اختلالات دندانی سگ سانان با استفاده از رادیوگرافی و سی تی اسکن [ دوره6, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1398]
 • وصال. ناصر تفاوت‌های بیهوشی در سگ و گربه با اسب [ دوره7, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • وقارسیدین.فائزه احیا و مراقبت از گوساله¬های نوزاد [ دوره9, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1401]
 • وهار.محسن نقش التهاب در مدیریت زخم [ دوره5, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1397]

ی

 • یابنده.هانیه مقاله کوتاه: روند ترمیم ضایعات استخوانی و شکستگی به همراه روش‌ها و درمان مؤثر بر آن [ دوره10, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1402]
 • یوسف ثانی.زهرا سادات جراحات اکتسابی تاندون در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • یوسف ثانی.زهرا سادات جراحات لیگامانی مفصل استایفل در گاو [ دوره9, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1401]