• فهرست مقالات آذین توکلی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - دندانهای کشیده شده: دور ریختنی یا اتو گرافت فوری استخوانی؟
    آذین توکلی
    دندان¬های کشیده شده همیشه یک محصول دور ریختنی قلمداد می¬شدند. کشیدن دندان پس از اقدامات پروفیلاکسی و جرم گیری، رایج ترین پروسه¬ای است که در دندانپزشکی دامهای کوچک صورت می¬گیرد. گاهی حتی به دلیل وجود بیماری¬های پریودنتال پیشرفته، شکستگی¬های فک یا حتی برخی از انواع استوما چکیده کامل
    دندان¬های کشیده شده همیشه یک محصول دور ریختنی قلمداد می¬شدند. کشیدن دندان پس از اقدامات پروفیلاکسی و جرم گیری، رایج ترین پروسه¬ای است که در دندانپزشکی دامهای کوچک صورت می¬گیرد. گاهی حتی به دلیل وجود بیماری¬های پریودنتال پیشرفته، شکستگی¬های فک یا حتی برخی از انواع استوماتیت¬ها تمامی دندانها کشیده می¬شوند. در نتیجه تعداد بسیاری از بافت¬های مشابه استخوانی که شاید قابلیت استفاده مجدد داشته باشند، دور ریخته می¬شوند. از آنجا که دندان ساختاری شبیه به استخوان دارد، این پرسش مطرح می¬شود که آیا این بافت¬های دور ریختنی قابلیت فرآوری و استفاده مجدد را دارند؟ در این مقاله به ویژگی¬های این محصول به ظاهر دور ریختنی و مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته می¬شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - درمان پالپ زنده: روشی برای زنده نگه داشتن دندان
    بهاره آقا محمدی آذین توکلی
    حیات کمپلکس عاج-پالپ برای سلامت دندانها اهمیت اساسی داشته و از این جهت، در استراتژیهای کنترل بالینی در اولویت قرار دارد. حفظ حیات پالپ در درمان پوسیدگیها در افراد جوان یا در ریشههای پیچیدهی دندانهای شیری بسیار مهم است. در اثر صدمه به پالپ دندان، ممکن است پالپ آشکار شد چکیده کامل
    حیات کمپلکس عاج-پالپ برای سلامت دندانها اهمیت اساسی داشته و از این جهت، در استراتژیهای کنترل بالینی در اولویت قرار دارد. حفظ حیات پالپ در درمان پوسیدگیها در افراد جوان یا در ریشههای پیچیدهی دندانهای شیری بسیار مهم است. در اثر صدمه به پالپ دندان، ممکن است پالپ آشکار شده و در معرض نکروز و عفونت قرار گیرد. در اغلب موارد، پالپوتومی به عنوان درمان عملی آشکار شدگی پالپ )اکسپوژر( همراه پالپیت پیشنهاد شده است. استدلال ارائه شده در این باره پتانسیل ترمیمپذیری بافت باقیمانده و زیستسازگاری مواد پالپوتومی میباشد. لذا، توسعهی درمانهای زیستسازگار در جهت حفظ حیات پالپ و افزایش دوام دندان مهم خواهد بود. جزييات مقاله