• صفحه اصلی
  • القای پریتونیت عفونی با روش لیگاتور کردن سکوم و سوراخ کردن آن با الکتروکوتر به کمک لاپاروسکوپی در مدل حیوانی خرگوش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110333573 بازدید : 338 صفحه: 26 - 34

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط