• صفحه اصلی
  • معرفی رهیافت ساده و کم تهاجمی برای دسترسی به فضای اپیدورال در مدل حیوانی گربه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400102333411 بازدید : 837 صفحه: 18 - 26

20.1001.1.24235695.1400.8.1.5.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط