• صفحه اصلی
  • مقایسه بین چهار روش استفاده از لیگاشور، التراسوند، خونبندی دو قطبی و لیگاتور در جراحی لاپاروسکوپی برداشت تخمدان در سگ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400101833346 بازدید : 647 صفحه: 44 - 55

20.1001.1.24235695.1400.8.1.3.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط