محمد مهدی دهقان استاد
mdehghan@ut.ac.ir دکترا
گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
ORCID :
0000-0002-8825-9070
Website :
https://scholar.google.com/citations?user=MbnQg-cAAAAJ&hl=en