مدير مسئول

احمدرضا محمدنیا دانشیار
mohamadnia@um.ac.ir دکترا
بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

سردبیر

احمدرضا محمدنیا دانشیار
mohamadnia@um.ac.ir دکترا
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

هیئت تحریریه

بهارک اختردانش استاد
akhtardanesh@uk.ac.ir دکترا
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
آذین توکلی دانشیار
azin.tavakoli@gmail.com دکترا
گروه جراحی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران
محمد مهدی دهقان استاد
mdehghan@ut.ac.ir دکترا
گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
ابوتراب طباطبایی استاد
tabatabaei_a@yahoo.com دکترا
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران
محمدمهدی علومی استاد
oloumi@uk.ac.ir دکترا
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
سیدمهدی قمصری استاد
ghamsari@ut.ac.ir دکترا
گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
احمدرضا محمدنیا دانشیار
mohamadnia@um.ac.ir دکترا
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
ایرج نوروزیان استاد
norozian47@yahoo.com دکترا
گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
09121481699

مدیر داخلی

مرضیه فائزی دانش آموخته
mfaezi@damasahhre.com دکترا
دانشجوی Ph.D اپیدمیولوژی، بخش بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران
09351420514