مرضیه فائزی دانش آموخته
mfaezi@damasahhre.com دکترا
دانشجوی Ph.D اپیدمیولوژی، بخش بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران
09351420514
ORCID :
0000-0003-2084-377X
Website :
https://scholar.google.com/citations?user=9LhDTqsAAAAJ&hl=fa