فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 هادی ایمانی h.imani@scu.ac.ir دانشیار کارشناسی ارشد
2 فرزاد حیاتی hayati@um.ac.ir دانش آموخته دانش آموخته دکترا
3 رحیم محمدی r.mohammadivet@gmail.com دانشیار دکترا
4 احمدرضا محمدنیا mohamadnia@um.ac.ir عضو هیئت علمی دانشیار دکترا
5 حسن برجی hborji@um.ac.ir دانشیار کارشناسی ارشد
6 امین بیغم صادق dr.bigham@gmail.com دانشگاه شیراز استاد دکترا
7 حسام الدین اکبرین akbarein@ut.ac.ir دانشکده دامپزشکی استادیار کارشناسی ارشد
8 احمدرضا محمدنیا a_mohamadnia@yahoo.co.uk دانشگاه تهران دانشیار دکترا
9 داوود کاظمی dkazemi@iaut.ac.ir استاد دکترا
10 رحیم  محمدی r.mohammadi@urmia.ac.ir گروه جراحی و تصویر برداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران دانشیار دکترا
11 سمانه   قاسمی samanehghasemi0@yahoo.com استادیار دکترا
12 حمیده کلاته رحمانی kalatehrahmanivetmed@mail.um.ac.ir استاد دکترا
13 سمانه  روحی roohi.samaneh@yahoo.com علوم پزشکی بابل استادیار دکترا
14 پگاه  شکیب shakib.pegah@yahoo.com علوم پزشکی لرستان استادیار دکترا
15 مهرداد محمدی mohammadi@guilan.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان دانشیار دکترا
16 علی اصغر سرچاهی sarchahi@um.ac.ir استاد دکترا
17 بهارک اختر دانش akhtardanesh@uk.ac.ir استاد دکترا