فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 احمدرضا محمدنیا گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران دانشیار دکترا
2 فرزاد حیاتی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران استادیار دکترا
3 هادی ایمانی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشیار دکترا
4 حسن برجی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران دانشیار کارشناسی ارشد
5 رحیم محمدی گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران دانشیار دکترا
6 امین بیغم صادق گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران استاد دکترا
7 افشین جعفری دهکردی دانشگاه شهرکرد دانشکده دامپزشکی دانشیار دکترا
8 فاطمه احمدی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران استادیار دکترا
9 داوود کاظمی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد تبریز، آذربایجان شرقی، ایران استادیار دکترا
10 رحیم  محمدی گروه جراحی و تصویر برداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران دانشیار دکترا
11 احمدرضا محمدنیا گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران دانشیار دکترا
12 حمیده کلاته رحمانی دانش آموخته دکتری میکروبیولوژی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران دانش آموخته دکترا
13 سمانه  روحی گروه پاتولوژی و آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مازندران، ایران. استادیار دکترا
14 پگاه  شکیب استادیار باکتری شناسی پزشکی (پژوهش‌محور)، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران استادیار دکترا
15 مهرداد محمدی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران دانشیار دکترا
16 سمانه   قاسمی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران استادیار دکترا
17 علی اصغر سرچاهی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران استاد دکترا
18 بهارک اختر دانش گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران استاد دکترا
19 حسام الدین اکبرین گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران استادیار کارشناسی ارشد