• صفحه اصلی
  • کاربرد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در مدیریت زخم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400081532152 بازدید : 2093 صفحه: 52 - 61

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط