• صفحه اصلی
  • جداسازی و تعیین مقاومت آنتی¬بیوتیکی سالمونلا و استافیلوکوکوس جدا شده از جیره غذایی سگ و گربه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021032915878 بازدید : 1475 صفحه: 56 - 64

20.1001.1.24235695.1400.8.1.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط