• صفحه اصلی
  • جداسازی و تعیین مقاومت آنتی¬بیوتیکی سالمونلا و استافیلوکوکوس جدا شده از جیره غذایی سگ و گربه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021032915878 بازدید : 463 صفحه: 56 - 64

نوع مقاله: پژوهشی