(نشریه علمی-ترویجی انجمن جراحی دامپزشکی)

با اعتبارعلمی-پژوهشی به شماره 8055/18/84 مورخ  25/01/1393 از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

صاحب امتیاز: انجمن جراحی دامپزشکی
مدیر مسئول: دکتر احمدرضا محمدنیا
(رئیس انجمن جراحی دامپزشکی)
سردبیر: دکتر احمدرضا محمدنیا
(دانشیار جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)
مدیر داخلی: دکتر سمانه قاسمی
(رزیدنت جراحی و بیهوشی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) 
دکتر محسن احمدی نژاد (استادیار دانشگاه علمی کاربردی تهران)
دکتر محمدرضا امامی (دانشیار جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر محمدمهدی دهقان (استاد جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
دکتر سیامک زارعی (متخصص جراحی بخش خصوصی، تهران)
دکتر کامران سرداری (استاد جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر محمدمهدی علومی (دانشیار جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان)
دکتر علی قشقایی (استادیار جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه)
دکتر احمدرضا محمدنیا (دانشیار جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر مجید مسعودی فرد (دانشیار تصویربرداری تشخیصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
پروفسور ایرج نوروزیان (استاد بازنشته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

Publisher: Iranian Veterinary Surgery Association (IVSA)

 Editor-in-charge: Dr. Ahmadreza Mohammadnia

(President of IVSA)

Editor-in-chief: Dr. Mohammadreza Emami

(Associate Professor of Veterinary Surgery and Anesthesiology, Ferdowsi University of Mashhad)

 Manager: Dr. Samaneh Ghasemi

(Resident of Veterinary Surgery and Anesthesiology, Ferdowsi University of Mashhad)

Editorial Board

 Dr. Seyed Mohsen Ahmadinejad (Assist.prof. University of Applied Science and Technology, Tehran)

Dr. Mohammadreza Emami (Assoc.Prof. Veterinary Surgery, Ferdowsi University of Mashhad)

Dr. Mohammad Mehdi Dehghan (Prof. Veterinary Surgery, University of Tehran)

Dr. Siamak Zarei (Veterinary Surgeon, Tehran)

Dr. Kamran Sardari (Prof. Veterinary Surgery, Ferdowsi University of Mashhad)

Dr. Mohamad Mehdi Oloumi (Prof. Veterinary Surgery, Shahid Bahonar University of Kerman)

Dr. Ali Ghashghaii (Assist.prof. Veterinary Surgery, Razi University of Kermanshah)

Dr. Majid Masoudi fard (Assoc.Prof. Veterinary Diagnostic Imaging, University of Tehran)

Dr. Ahmadreza Mohammadnia (Assoc.Prof. Veterinary Surgery, Ferdowsi University of Mashhad)

Professor Iradj Nowrouzian (Prof. Veteinary Surgery, University of Tehran)