نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی – مشهد – بزرگراه آسیایی – روبروی بیمارستان رضوی – بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

کد پستی: 9187195786

تلفن: 36579430- 051

نمابر: 36579430- 051

پست الکترونیکی: eltiam.ivsa@gmail.com