لطفا مقالات خود را كه بر اساس فرمت اعلام شده تنظيم شده است به شكل فايل همراه آماده شده در نرم افزار word به نشاني eltiam.ivsa@gmail.com ارسال فرماييد. لطفا اصل مقاله، جداول، تصاوير در فايل هاي جداگانه ارسال گردد.
پس از ارسال مقاله حتما بايد اي ميلي تحت عنوان دريافت مقاله با ذكر كد ثبت شده مقاله دريافت نماييد. در صورتيكه اين ايميل را دريافت نكرديد لطفا با تلفن 05136579430 تماس بگيريد.